Ma trận chéo là mà trận có đường chéo ><0

Advertisements